تاریخ: ۱۳:۵۲ :: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

رسول سعد

نیشن(پاکستان)

کرونا ماهیت ضعیف و شکننده ساختار دولت نوین را در سراسر جهان آشکار کرد. کشورهایی که به فناوری و سامانه های ارائه خدمات و دولت پیچیده خود افتخار می کردند، جملگی به گونه ای تحقیرآمیز به زانو درآمده اند.
فروپاشی نظام های سلامت در جهان همراه با ناتوانی های اقتصادی ، غرب شکست ناپذیر را به بازاندیشی دراولویت های دولتی و بازنگری در ساختا رهای نهادی خود وادار ساخته است.
در پاکستان ، مشکلات در نتیجه ساختار ناکارآمد دولت و دهها سال الویت بندی های نادرست، وخیم تر شده و این کشوردر خلال سی سال گذشته شاهد افول مداوم نظام مراقبت های بهداشتی خود بوده است.
همان گونه که آشکار شد، پس هجدهمین اصلاحیه در قانون اساسی هیچ روش واقعی برای اتخاذ سیاست بهداشت ملی منسجم و یک دست برای اعمال آن در سراسر کشور اجرا نشده است .
تحت طرح قانون و مدیریت کنونی،  دولت فدرال هیچ اختیاری برای مداخله در مدیریت مسائل بهداشتی ایالت ها ندارد. حتی ایالت ها نیز برهمه نهاهای  بهداشتی قلمرو خود تسلط ندارند .  درنتیجه هیچ  فرد ، نهاد یا موسسه ای را نمی توان در زمینه خدمات بهداشتی در این کشور مسئول دانست.
حتی اگر اجماع سیاسی میان عناصر رقیب در ساختار دولتی چند چرخه دولت ایجاد شود، هیچ سازوکار منسجمی برای اعمال آنها در سراسر کشور وجود ندارد.
اجرای دستورات در این موارد نیازمند تلاش های هماهنگ میان نهادهای مختلف دولت فدرال و ایالتی است که جملگی تابع دستورات و منافع اربابان سیاسی مافوق خود هستند .
واقعیت آن است که شکل پارلمانی دولت مقصر نیست زیرا این شکل از دولت در بسیاری از کشورها کارآمد است و به ما گفته شده است که زمانی در پاکستان نیز کارساز بوده است.
مشکل در افراد اشغال کننده مناصب این نظام و شیوه انتخاب آنها از سوی ماست .
ما باید به فکر ساختار سازی دوباره نظام دولتی خود باشیم تا هرچه بیشتر در چارچوب قانون اساسی  و کارآمدتر باشد.

اداره کل رسانه های خارجی

مترجم: مفید علیزاده

(Visited 23 times, 1 visits today)

پاسخی بگذارید