تاریخ: ۱۰:۲۹ :: ۱۳۹۸/۰۹/۲۰
افغانستان، کشتار بیهوده: افشاگری های واشنگتن پست

ایل جورناله (ایتالیا)

به لطف سرسختی تعدادی از خبرنگاران واشنگتن پست تحقیقی ۲۰۰۰ صفحه ای در قالب یادداشت، اسناد و مصاحبه با نقش آفرینان جنگ افغانستان در داخل دولت آمریکا مطرح گردید.
در این تحقیق صحبت از بیهوده بودن این جنگ بی پایان که پس از واقعۀ ۱۱ سپتامبر آغاز گردیده به میان آمد که رنج و عذاب هایی را نیز که ملت افغان متحمل گردیده، مورد بحث قرار می دهد. ملتی که آمریکا مأموریت داشت از آنها در برابر طالبان و سایر فرقه های افراط گرا محافظت کند.
این تحقیق پرده از روی بیهوده بودن این جنگ بی پایان برداشته است. در این رابطه این پرسش مطرح شده است که آیا حضور نیروهای آمریکایی در این کشور به جای کاهش درد و رنج ها باعث افزایش آنها نشده است؟
آخرین تلاش برای پایان بخشیدن به این جنگ در سپتامبر گذشته صورت گرفته بود یعنی زمانی که گفتگو با طالبان به مرحلۀ نتیجه رسیده بود که به سبب وقوع یک سوءقصد غیرمنتظره و به ویژه به سبب مخالفت جان بولتون نقش بر آب گردیده بود.
تا به امروز به نظر نمی رسد که حامیان صلح از توان کافی برای پشت سر نهادن موانع برخوردار بوده باشند. در ضمن ملغی کردن گفتگوها کار آسانی است. یک سوءقصد نیز برای این کار کافی است. افغانستان نیز مهد سوءقصدهاست.
خاتمۀ جنگ باعث کاهش قاچاق تریاک خواهد شد و این ضربه ای محکم بر تروریسم بین المللی خواهد بود که به واسطۀ این قاچاق تغذیه می شود.
آنچه واشنگتن پست منتشر کرده است باعث مطرح شدن موضوعی گردید که راکد مانده بود. آری، بیهوده بودن این جنگ اکنون در معرض عامه قرار گرفته و رسمی است.


منبع: اداره کل رسانه های خارجی

مترجم: مریم شرکاء

(Visited 54 times, 1 visits today)

پاسخی بگذارید