تاریخ: ۱۳:۲۵ :: ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
میان تقدیس و تقبیح جنبش مردمی

عزالدین قاسم

الاخبار (لبنان)

غافلگیری ناشی از جنبش مردمی در لبنان به این علت حزب الله را نگران کرد که منجر به خلا و هرج و مرج مورد نظر دولت آمریکا و متحدان اروپایی و منطقه ای و داخلی این کشور می شود و در اصل تلاشی برای تضعیف حزب در داخل کابینه در جهت تدراک برای خلع سلاح و بازگشت لبنان به صف کشورهای عربی یعنی عربستان و امارات است.
این فروپاشی اقتصادی-اجتماعی ناشی از سیستم نئولیبرال جهانی است. این بحران ها که فراتر از فروپاشی مالی، نبود نقدینگی و تاثیرات آن در بحران بیکاری،آموزش،پزشکی،خدمات اجتماعی و دولتی، امنیت اجتماعی و معیشتی است بیش از سه دهه قبل در چارچوب تبدیل سیستم بین المللی سرمایه داری به نئولیبرال جهانی بروز کرد ونتایجی همانند نتایج ظهور کرده در لبنان صرف نظر از سیستم حکومتی و قوانین انتخاباتی و طبقه سیاسی را در برداشت.
راهبردهای نئولیبرال از اقدامات اقتصادی فراتر می رود که بر مدیریت نهادهای بین المللی حامی منافع سرمایه داری آزاد در شرکت های بزرگ و بورس های بین المللی سیطره دارد و ارزش های فسادی بزرگتر را در دستگاه های دولتی، طبقه سیاسی و نخبگان سیاسی و اقتصادی و نیز طبقات جامعه تکریم و تجلیل می کند. زیرا ارزش های برده داری مالی را گسترش می دهد که به طبقه سیاسی اجازه می دهد حق امتیاز تجارت و خریدن جایگاه، اعتبار و نفوذ را بدست آورند.
حزب الله خواستار مقاومتی ملی علیه راهبردهای آمریکا و اروپا و نیز مقاومت اقتصادی-اجتماعی علیه سیستم فساد نئولیبرال، فساد دولتی و طبقه سیاسی است. این روند با رویگردانی از راهبردهای آمریکا-اروپا در منطقه و لبنان آغاز می شود. این تغییر نیازمند علم و تجربه و صلاحیت و رفتن به سمت تبادل منافع میان کشورهای منطقه و رویگردانی از سیاست ویران کردن جوامع از طریق پیگیری سیاست وام،بهره و مصرف گرایی است.

منبع:اداره کل رسانه های خارجی

 مهری بهرامی

(Visited 41 times, 1 visits today)

پاسخی بگذارید