تاریخ: ۱۲:۳۰ :: ۱۳۹۸/۰۸/۲۲
سقوط دیوار برلین و بی نظمی جدید جهانی

ایل جورناله (ایتالیا)

درست است که سی سال پیش از سقوط دیوار برلین به عنوان پیروزی آزادی و دمکراسی بر حکومت های دیکتاتوری و کمونیسم تجلیل گردید لیکن انتقادهای فراوانی نیز بر آن وارد است.
شتاب برای دستیابی به تسلیحات و سقوط بهای نفت که اقتصاد را به زانو در آورد و نیز جنگ فرسایشی در افغانستان که در آن روس ها با شبه نظامیان القاعده یعنی مجاهدین که تحت حمایت آمریکا بودند به مقابله پرداختند، باعث فروپاشی نظام شوروی گردید. پس از آن تروریسمی در مقیاس جهانی پدیدار شد.
استقرار نظم جدید جهانی اساس عقیدتی نخستین جنگ پس از سال ۱۹۸۹ یعنی جنگ عراق را تشکیل می داد. جنگی که هرگز پایان نیافت و شاهد تداوم طبیعی اش در سال ۲۰۰۳ گردید.
همچنین جنگ های بی پایان پس از واقعۀ ۱۱ سپتامبر نیز پیامد همان نظم به اصطلاح جهانی بود. از اینجا یک نظم جدید که در واقع یک بی نظمی جهانی است، آغاز گردید.
اولین جنگ پس از سال ۱۹۸۹ در خاورمیانه صورت گرفت. این امر یک اتفاق نبود. این منطقه که کانون جهان را تشکیل می داد به مرکز بی ثباتی جهانی تبدیل گردید.
جنگ نه تنها در خاورمیانه بلکه به اروپا نیز بازگشت. ابتدا با جنگ یوگسلاوی و سپس با جنگ داخلی اوکراین. در ضمن تنش میان شرق و غرب هرگز از بین نرفته است.
اتحاد آلمان که پیامد مستقیم سقوط دیوار برلین بود، خودِ اتحادیۀ اروپا را متحول ساخت و آن را آلمان محور نمود.
در رابطه با حکومت های دمکراسی غربی باید گفت که سقوط دیوار برلین باعث آغاز ایدئولوژی مخالف گردید یعنی به عبارتی لیبرالیسم پیروزمند که دیگر بدون مهار شده بود، دچار توحش شد. دیگر به رفاه که از نظر ایدئولوژیکی دیگر برای مقابله با ایدئولوژی سوسیالیستی لازم نبود و نیز به طبقۀ متوسط به عنوان یک تودۀ منتقد به منظور مقابله با کمونیسم نیاز نداشت.
برای قارۀ آفریقا نیز پیامدهایی به همراه داشت. شوروی رهبری ملل فقیر را بر عهده داشت و این گونه بر مهاجرت نظارت داشت و جنگ های جهان سوم را مهار می کرد. نه اینکه جنگی وجود نداشته باشد لیکن نسل کشی های پس از سال ۱۹۸۹ در آفریقا رویدادهای وحشتناک بی سابقه ای بودند.
البته پس از واقعۀ سقوط دیوار برلین ما شاهد نه تنها پایان حکومت های دیکتاتوری شرق اروپا بلکه حتی جنوب آمریکا بوده ایم. همان دیکتاتوری های ساخت آمریکا که دیگر برای مقابله با به اصطلاح خطر کمونیسم لازم نبودند.

البته این مسأله باقی می ماند که کمونیسم در نسخۀ چینی همچنان حضور دارد البته نه بر پایۀ ایدئولوژی مانند اتحاد شوروی بلکه بر پایۀ اقتصاد. باری، از واقعۀ سقوط دیوار برلین باید تا حدودی با دیدۀ مثبت یاد کرد لیکن باید باعث تأمل نیز گردد.
منبع: اداره کل رسانه های خارجی

مترجم: مریم شرکاء

(Visited 50 times, 1 visits today)

پاسخی بگذارید