تاریخ: ۱۲:۰۸ :: ۱۳۹۸/۰۷/۲۵
وضعیت جهانی قتل زنان و دختران

گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل

۲۰۱۸

فهرست مطالب
عنوان صفحه
بخش اول: آمارها……………………………………………………………………………………………………………………………… ۲
بخش دوم: علل و اشکال مختلف قتل زنان…………………………………………………………………………………….. ۶
قتل زنان در مخاصمات مسلحانه………………………………………………………………………………………………………………. ۶
قتل های زنان بومی……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷
قتل های وحشیانه زنان…………………………………………………………………………………………………………………………… ۷
قتل های ناشی از هویت و ویژگی های جنسی……………………………………………………………………………………………. ۸
قتل زنان به دلیل جادوگری و یا جادو شدن……………………………………………………………………………………………….. ۸
اشکال دیگر قتل های مرتبط با جنسیت…………………………………………………………………………………………………….. ۸
قتل کارگران جنسی……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹
بخش سوم: ویژگی ها و مشخصات مرتکبین و قربانیان………………………………………………………………… ۱۰
مشخصات قربانیان و مرتکبین…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰
ارتباط بین خشونت مرگبار و غیر مرگبار…………………………………………………………………………………………………… ۱۰
بخش چهارم: قوانین، عدالت قضایی، و واکنش های سیاسی به قتل های جنسیتی زنان و دختران……. ۱۲

بخش اول: آمارها
در تمامی مناطق و کشورها، آمارهایی از قتل زنان و دختران در فضای خانواده وجود دارد. بر اساس تخمین
های دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل، تعداد زنانی که توسط شریک عاطفی و یا اعضای خانواده خود
در سال ۷۱۰۲ به قتل رسیده اند، حدود ۰۱ هزار نفر در سطح جهانی بوده است. این آمار در سال ۷۱۰۷ حدود
۸۴ هزار نفر بوده، که یک افزایش جزئی را شاهد هستیم. با توجه به آمار کل قتل زنان با انگیزه های مختلف و
توسط افراد مختلف در سال ۷۱۰۲ که ۴۲ هزار نفر بوده است، در حقیقت بیش از نیمی از این قتل ها یعنی ۰۴
درصد، یا معادل ۰۳۲ مورد در روز، توسط یکی از اعضای خانواده انجام شده اند. همچنین، تعداد زنانی که صرفا
توسط شریک عاطفی خود به قتل رسیده اند، حدود ۳۱ هزار نفر در سال ۷۱۰۲ بود که حدود یک سوم ) ۳۸
درصد( کل زنان قربانی قتل را در سطح جهان تشکیل می داد. به عبارت دیگر، روزانه به طور متوسط ۴۷ زن
توسط افرادی که طبیعتا به آنها اعتماد داشته و توسط آن مراقبت و محافظت می شدند، به قتل رسیدند.
خلاصه اجرایی:
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل طبق روال هر سال خود، اقدام به انتشار گزارشی در مورد آخرین
وضعیت قتل زنان و دختران در سال ۷۱۰۲ پرداخته است. بر اساس تخمین های این دفتر، تعداد زنانی که
توسط شریک عاطفی و یا اعضای خانواده خود در سال ۷۱۰۲ به قتل رسیده اند، حدود ۰۱ هزار نفر در سطح
جهانی بوده است. بیشترین تعداد زنان کشته شده توسط شرکای عاطفی یا اعضاء خانواده در میان ۰ قاره،
۳ قتل زن در هر یکصد / مربوط به قاره آسیا و با تعداد ۷۱ هزار نفر بود. ولی از طرف دیگر، قاره آفریقا با نرخ ۰
، هزار نفر، از این منظر رکورد دار قتل زنان توسط شریک عاطفی و یا اعضای خانواده می باشد. در سال ۷۱۰۲
۰ زن در هر یکصد هزار زن در سطح جهان توسط اعضای خانواده یا / به طور متوسط و در سطح جهانی، ۳
شریک عاطفی خود به قتل رسیده اند، که یک دهم درصد پائین از آمار سال ۷۱۰۷ می باشد.
نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در وین ۳
آمار زنان و دختران مقتول به دست شریک عاطفی و یا اعضای خانواده در ۲۰۱۷ به تفکیک قاره
نسبت زنان قربانی قتل های عاطفی به کل قتل های رخ داده در ۲۰۱۷
آمار زنان مقتول به تفکیک وابستگی به افراد قاتل در ۲۰۱۷
نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در وین ۴
نگاه به آمار زنان قربانی قتل از پنجره نرخ جمعیتی نیز می تواند چشم انداز متفاوتی را ارائه کند. به عنوان
مثال، بیشترین تعداد زنان کشته شده توسط شرکای عاطفی یا اعضاء خانواده در میان ۰ قاره، مربوط به قاره آسیا
۳ قتل زن در هر یکصد هزار نفر، از این منظر / و با تعداد ۷۱ هزار نفر بود. ولی از طرف دیگر، قاره آفریقا با نرخ ۰
رکورد دار قتل زنان توسط شریک عاطفی و یا اعضای خانواده می باشد. در سال ۷۱۰۲ ، به طور متوسط و در
۰ زن در هر یکصد هزار زن در سطح جهان توسط اعضای خانواده یا شریک عاطفی خود به قتل / سطح جهانی، ۳
رسیده اند، که یک دهم درصد پائین از آمار سال ۷۱۰۷ می باشد. آمارها حاکی از آن است که در کشورهایی که
نرخ قتل زنان بالا می باشد، تعداد زنان کمتری توسط اعضای خانواده و یا شریک عاطفی به قتل می رسند. از
طرف دیگر، در کشورهایی که آمار قتل زنان پائین است، سهم قتل توسط اعضای خانواده و یا شریک عاطفی
بالاتر می باشد.
آمار کل زنان مقتول و زنان قربانی جرائم خانوادگی در برخی کشورهای اروپایی در ۲۰۱۶
نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در وین ۵
آمار کل زنان مقتول و زنان قربانی جرائم خانوادگی در برخی کشورهای آمریکایی در ۲۰۱۶
آمار کل زنان مقتول و زنان قربانی جرائم خانوادگی در منطقه آقیانوسیه در ۲۰۱۶
در حالی که شش زن از هر ۰۱ زنی که عامدانه به قتل می رسند، توسط اعضای خانواده و یا شریک عاطفی
به قتل می رسند، با این حال تفاوت های زیادی در این خصوص دارند. در چهار منطقه از شش منطقه جغرافیایی
جهان، سهم قتل توسط اعضای خانواده و شریک عاطفی بسیار بیشتر می باشد و خانه را تبدیل به خطرناک ترین
نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در وین ۶
مکان برای زنان نموده است. بیش از دو سوم زنانی که در سال ۷۱۰۲ در آفریقا به طور عمد به قتل رسیده اند،
توسط اعضای خانواده و شریک عاطفی آن ها صورت گرفته است. کمترین نرخ نیز در منطقه اروپا می باشد.
منطقه آقیانوسیه، بیشترین سهم را از زنانی که صرفا به دست شریک عاطفی کشته شده اند، دارد.
آمار قربانیان زن در قتل های خانوادگی و عاطفی به تفکیک قاره در ۲۰۱۷
بخش دوم: علل و اشکال مختلف قتل زنان
گزارشگر ویژه سازمان ملل برای مقابله با تمامی انواع خشونت علیه زنان، در گزارش خود به مجمع عمومی
سازمان ملل، برخی از پرتکرار ترین دلایلی که زنان و دختران صرفا به خاطر جنسیت خود به قتل می رسند را
ذکر نموده است.
قتل های مربوط به جهزیه
این دسته از قتل ها، بیشتر در کشورهای جنوب آسیا از جمله هندوستان رخ می دهد. در این نوع قتل که
ناشی از یک فرهنگ و تفکر خاص می باشد، عروس خانواده به علت عدم تامین جهزیه و یا کالاهای زندگی، از
سوی خانواده همسر مورد فشار قرار می گیرد و کار تا آنجا پیش می رود که یا زن را به قتل می رسانند و یا اینکه
خودش مجبور به خودکشی می گردد. قتل ها در این دسته، بیشتر به شکل آتش زدن عروس و یا خودسوزی می
باشند. در برخی کشورها مانند هندوستان، قتل های جهزیه جزئی از قانون کیفری این کشور را تشکیل می دهد.
نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در وین ۷
) نرخ کل زنان کشته شده و زنانی که به علت مهریه در هند به قتل رسیده اند )از ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۶
قتل زنان در مخاصمات مسلحانه
هدف قرار دادن عمدی زنان در مخاصمات مسلحانه، به عنوان یک موضوع نگران کننده در بسیاری اسناد
سازمان ملل مطرح شده است. استفاده منظم از تجاوز به عنف علیه زنان، برای از بین بردن بافت جوامع به کار می
رود؛ زیرا هم نسل ها تغییر می کنند و هم زنانی که به تجاوز به عنف درگیر شده اند، غالباً توسط جوامع خود از
بین می روند. به عنوان مثال، می توان به گزارشاتی درخصوص تجاوزات و قتل دسته جمعی زنان در مخاصمات
رواندا در ۰۹۹۸ اشاره کرد. همچنین، چنین جنایاتی در کنگو نیز اخیرا گزارش شده است.
قتل های زنان بومی
گزارشگر ویژه زنان سازمان ملل، این دسته از قتل ها را جزو پدیده “زن کشی” نامیده است. وضعیت حاشیه
نشینی و محرومیت های اجتماعی، اقتصادی و غیره، زنان بومی را برای قربانی شدن جنایات قتل، بیشتر آسیب
پذیر نموده است. داده هایی از کانادا حاکی از آن است که آمار قربانیان زنان و دختران بومی، بیشتر از سایر مناطق
جهان می باشد. در منطقه آمریکای مرکزی و آقیانوسیه نیز آمار این دسته از قتل ها بالا می باشد.
نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در وین ۸
درصد زنان قربانی بومی به زنان غیر بومی کشته شده در کانادا از ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۲
قتل های وحشیانه زنان
این دسته از قتل ها در پدیده هایی همانند جرائم سازمان سافته، تجارت مواد، گروه های جنایی فراملی،
مهاجرت های جمعی، و قاچاق انسان رخ می دهد. با توجه به اینکه قاچاق انسان بیشتر برای سوءاستفاده های
جنسی صورت می گیرد، لذا بیشتر قربانیان زنان هستند.
قتل های ناشی از هویت و ویژگی های جنسی
این دسته از قتل ها نیز نماد دیگری از زن کشی هستند که متاسفانه به اندازه کافی بر روی جوانب مختلف
و ریشه های آن کار نشده است. این دسته از قتل ها، همچنین به عنوان جرائم بر “مبنای تعصب جنسی” نیز نامیده
می شوند.
قتل زنان به دلیل جادوگری و یا جادو شدن
قتل عمدی زنان به دلیل جادوگری و جادو شدن در آفریقا، آسیا و منطقه پاسیفیک گزارش شده است. بیشتر
قربانیان نیز دختر و یا زنان جوان و همچنین زنان مسن می باشند که به راحتی و با داشتن خصیصه، ویژگی و یا
توانایی خاص، متهم به جادوگری شده و به قتل می رسند. در برخی کشورها مانند گینه پاپوا، این موضوع در
قوانین کیفری درج شده است.
نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در وین ۹
نرخ زنان به قتل رسیده در هند و گینه به علت جادوگری از ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶
اشکال دیگر قتل های مرتبط با جنسیت
علیرغم اینکه سنت ها و فرهنگ می بایست ارتقاء دهنده حقوق زنان باشند، با این حال، بیشتر سنت ها و
فرهنگ ها سبب نقض حقوق زنان در جوامع مختلف می باشند. در سراسر دنیا، باورها و هنجارهای مشخص
اغلب باعث توجیه رویه های مضر از جمله عقیم سازی زنان، ازدواج های اجباری، پسر سالاری، و غیره شده که
همه این ها ممکن است به مرگ دختران منجر گردد. طبق اطلاعات گرد آوری شده، در کشورهای جنوب و
جنوب شرق آسیا مانند هند، چین، و جنوب شرق اروپا، والدین سعی بر آن دارند تا با استفاده از پیشرفت ها و
امکانات پزشکی فراهم شده، اقدام به انتخاب جنسیت فرزند خود نمایند که اکثریت آنان پسر را انتخاب کرده اند
که همین موضوع، تبعات منفی زیادی را در پی خواهد داشت.
با این حال، برخی کشورها مانند کره جنوبی از طریق اتخاذ برخی سیاست ها، سعی در برعکس نمودن این
سنت نموده اند، که از جمله می توان به افزایش دسترسی زنان به آموزش و اشتغال، شهری سازی و همچنین
ایجاد یک سیستم رفاه و تامین اجتماعی قوی برای افراد سالمند، به طوریکه دیگر بر کمک فرزندان خود به ویژه
پسرها نیاز نداشته باشند، اشاره کرد.
نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در وین ۱۱
قتل کارگران جنسی
این دسته از قتل ها شکل دیگری از قتل زنان بر مبنای جنسیت را نیز شکل می دهد. یک مطالعه انجام شده
در آمریکا حاکی از آن است که احتمال اینکه یک زن روسپی قربانی قتل شود، ۰۴ برابر بیشتر از یک زن و یا دختر
غیر روسپی می باشد. با این حال، برخی تخمین ها این مسأله را تا ۰۷۱ برابر نیز پیش بینی نموده اند. بر اساس
۰۰۷ کارگر جنسی در انگلستان به قتل رسیده اند. در کلمبیا نیز بین ، گزارش دیگر، بین سال های ۰۹۹۱ تا ۷۱۰۰
سال های ۷۱۱۸ تا ۷۱۰۳ ، حدود ۷۳۹ کارگر جنسی به قتل رسیده اند. همچنین، در ایتالیا بین سال های ۷۱۱۹ تا
۲۷ کارگر جنسی به قتل رسیده اند. ،۷۱۰۲
بخش سوم: ویژگی ها و مشخصات مرتکبین و قربانیان
مشخصات قربانیان و مرتکبین
انگیزه قتل های ارتکابی توسط مرتکبین، متفاوت است. مثلا، قتل توسط مردان با انگیزه هایی همچون
حس مالکیت، حسادت و ترس از ترک همسر بوده است. در حالی که انگیزه اصلی در میان زنان، رهایی از آزار
و اذیت و خشونت جسمی و جنسی بوده است. بر اساس تحقیقات انجام شده در اتریش، بیش از نیمی از مردانی
که شریک عاطفی خود را کشته اند، در سه ماهه اول آغازین رابطه خود بوده اند. اغلب کسانی که مرتکب قتل
های عاطفی می شوند، دارای تحصیلات دانشگاهی، شغل و موقعیت مناسب هستند. نتیجه یک تحقیق در سوئد
و فنلاند نشان می دهد که اغلب مرتکبین دارای کارهای خوب، درآمد بالا و نیز عدم سابقه کیفری بوده اند.
در تحقیقات انجام شده در ترکیه نیز که با هدف علل و انگیزه زن کشی بر روی مرتکبین این جرم انجام
شده بود، مشخص شد که عدم درک و شناخت کافی از جنس مخالف، یکی از علل قتل افراد به دست شرکای
عاطفی آنها بوده است. مرتکبین، همچنین اغلب به الکل و مواد مخدر اعتیاد داشته اند. برخی از این دسته از قتل
ها نیز ناخواسته بوده که در یک لحظه و یا بر اثر یک مشاجره ساده، به قتل ناخواسته منجر شده است.
نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در وین ۱۱
ارتباط بین خشونت مرگبار و غیر مرگبار
قتل مبتنی بر جنسیت، اغلب پایان یک فرایند خشونت علیه زنان می باشد. لذا، هرچه آمار خشونت علیه زنان
در یک جامعه بالاتر باشد، نرخ قتل های مبتنی بر جنسیت نیز بیشتر است. در این خصوص، اطلاعات جامعی در
دسترس نیست. با این حال، از روی مطالعه کشورها به صورت موردی می توان دریافت که وضعیت چگونه است.
نرخ قتل زنان توسط اعضای خانواده و شرکای عاطفی و دیگر اشکال خشونت علیه زنان در ایتالیا
نرخ قتل زنان در سال ۲۰۱۶ و درصد زنان و دختران بین ۱۱ تا ۲۹ سال در منطقه آسیا و آفریقا که مورد خشونت جسمی در
۱۲ ماه گذشته و یا در طول عمرشان قرار گرفته اند
نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در وین ۱۲
نرخ قتل زنان در ۲۰۱۶ و درصد زنان و دختران بین ۱۱ تا ۲۹ سال در منطقه اروپا که مورد خشونت جسمی در ۱۲ ماه
گذشته و یا در طول عمرشان قرار گرفته اند
بخش چهارم: قوانین، عدالت قضایی، و واکنش های سیاسی به قتل های جنسیتی زنان و دختران
در طول دو سه دهه اخیر، توجه ویژه ای به خشونت علیه زنان و مرگ و میر ناشی از جنسیت آنان هم در
سطح ملی و هم در سطوح بین المللی شده است. عدالت قضایی شامل توسعه و اجرای قوانینی درخصوص
ممنوعیت همه اشکال خشونت علیه زنان، قوانین رفع تبعیض علیه زنان، اجرای سیاست ها و تقویت ظرفیت های
نهادها می باشد.
درخصوص گام های برداشته شده در عرصه بین المللی، می توان به “اعلامیه زن کشی” در سال ۷۱۱۴ که
توسط کشورهای آمریکای لاتین صادر گردید، و دو قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در سال های ۷۱۰۳ و
۷۱۰۰ در مورد قتل های زنان و دختران اشاره کرد که در آن ها ضمن محکومیت این دسته از اقدامات، از دولت
ها خواسته تا مجازات سنگینی را برای مرتکبین این جنایات در نظر بگیرند. اسناد و معاهدات بین المللی دیگری
نیز وجود دارند که درخصوص خشونت علیه زنان بوده و در آن ها، به قتل های ناشی از جنسیت زنان و دختران
اشاره شده است، از جمله: کنوانسیون حذف تمامی اشکال خشونت علیه زنان، به ویژه نظریه تفسیری شماره ۳۰
این کنوانسیون، کنوانسیون های منطقه ای دیگر مانند کنوانسیون آمریکایی درخصوص پیشگیری، مجازات و ریشه
کنی خشونت علیه زنان، پروتکل “ماپوتو” که به منشور حقوق زنان در آفریقا الحاق شده است، و کنوانسیون
استانبول.
نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در وین ۱۳
در عرصه داخلی نیز در بسیاری از کشورها، واکنش به قتل های ناشی از جنسیت مربوط به زنان و دختران،
همانند سایر انواع قتل ها می باشد. با این حال، برخی کشورها، واکنش های شدیدتری نسبت به قتل همسر و
زنان باردار نشان می دهند و این دسته از جرائم را با حساسیت بیشتری پیگیری می کنند. تدوین قانون در این
کشورها به دو صورت می باشد، یا به طور مستقیم از واژه زن کشی استفاده می کنند و برخی دیگر بدون اشاره
مستقیم به واژه زن کشی، با تعیین برخی شاخص ها برای این دسته از قتل ها، واکنش شدیدتری به آن نشان می
دهند. ۰۴ کشور در آمریکای لاتین، قوانین ویژه ای را که زن کشی را جرم انگاری نموده، تصویب کرده اند.
همچنین، بسیاری از کشورهای جهان قوانینی در این خصوص دارند.
تحقیقات دفتر مقابله سازمان ملل نشان می دهد که جدای از قوانین هدفمند، قوانین دیگری نیز به طور
موازی در بسیاری از کشورها وجود دارد که این موضوع را تحت پوشش قرار می دهند. برخی کشورها مانند
بلژیک و اسپانیا قوانینشان روی جنسیت خاصی تمرکز نکرده و شامل مردان و زنان می شوند. در برخی کشورها
مانند ترکیه، این قوانین از فرهنگ یک کشور تنظیم می گردد و در روسیه نیز قوانین بر اساس برخی شرایط، شدت
بیشتری می گیرد؛ مثلا زمانی که زن باردار باشد. درخصوص روندهای مجازات افراد در کشورها نیز اطلاعات
خاصی در دسترس نیست و فقط از روی برخی اطلاعات موجود، می توان حدس زد که در سال های اخیر تعداد
افرادی که مجازات می شوند، در حال افزایش می باشند.
برخی کشورها در سال ۷۱۰۲ تغییرات مثبتی را در قوانین خود و در حمایت از زنان قربانی ایجاد نموده اند
که در این میان، می توان به اصلاحیه قانون مجازات خشونت علیه زنان در آمریکا در سال ۷۱۰۲ ، تصویب راهبرد
ملی اقدام توسط روسیه در سال ۷۱۰۲ جهت کاهش آزار زنان و سختی های اجتماعی برای آنان، تصویب
کنوانسیون مبارزه با خشونت علیه زنان در قوانین داخلی ترکیه، تصویب و اجرای برخی قوانین جدید توسط
تاجیکستان، و تفکیک زن کشی در یک فصل مجزا با شدت بخشیدن به مجازات در قوانین شیلی، اشاره کرد.
نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در وین ۱۴
پیوست
فهرست کشورهایی که زن کشی را به عنوان یک جرم مستقل در قوانین خود جرم انگاری نموده اند
ردیف نام کشور سال تصویب ماده قانون
۷۲/ ۱ آرژانتین ۷۱۰۷ ماده ۲۹۰
۲ بولیوی ۷۱۰۳ ماده ۳۸۴
۰۳/ ۳ برزیل ۷۱۰۰ ماده ۰۱۸
۷۱/ ۲ شیلی ۷۱۰۱ ماده ۸۴۱
– ۱ کلمبیا ۷۱۰۰
۰۴۹ ۶ کاستاریکا ۷۱۱۲
۰۰۱-۰۸ ۷ جمهوری دومینیکن ۷۱۰۸
۸ اکوادور ۷۱۰۸
۹ السالوادور ۷۱۰۰ ماده ۰۷۱
۱۰ گواتمالا ۷۱۱۴ ماده ۷۷
۱۱ هندوراس ۷۱۰۳ ماده ۷۳
۱۲ مکزیک ۷۱۰۷ حکم دادگاه فدرال
۱۳ نیکاراگوئه ۷۱۰۷ ماده ۲۲۹
۱۲ پاناما ۷۱۰۳ ماده ۴۷
۱۱ پاراگوئه ۷۱۰۲ ماده ۲۲۲
۳۱/ ۱۶ پرو ۷۱۰۳ ماده ۲۴
۰۹/۰۴۱ ۱۷ اروگوئه ۷۱۰۲
۱۸ ونزوئلا ۷۱۱۲ قانون حقوق زنان برای
یک زندگی عاری از
خشونت

(Visited 29 times, 1 visits today)

پاسخی بگذارید