تاریخ: ۱۲:۵۰ :: ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
ایتالیا و خطر بروز سه جنگ

جان میکالسین

ایل جورناله (ایتالیا)

از سال ٢٠٠٢ تا به امروز ایتالیا در افغانستان بیش از هشت میلیارد یورو سرمایه گذاری کرده است. به اضافۀ جان ٥٣ نفر نظامی و خون ٦٥٠ نفر زخمی. این ها چه سودی به همراه داشت؟ هدف از باقی ماندن ٩٠٠ سرباز ایتالیایی در هرات و پیرامون آن چیست؟ اینها مسائل مهمی برای ایتالیا به شمار می آیند که نه تنها کسانی که حکومت را در دست دارند بلکه کسانی نیز که اطلاع رسانی می کنند، باید پاسخگو باشند. تداوم حضور در افغانستان فقط در چارچوب یک راهبرد سیاسی – نظامی وابسته به نفع ملی معنا پیدا می کند. اگر ماندن در افغانستان به نام تعهدات ناتو به نفع ماست بنابراین این حضور پرهزینه و طولانی مدت باید با توافقات اقتصادی در محل یا توافقات سیاسی که قادر به تضمین منافع کشورمان از طریق ناتو در مناطق جغرافیایی راهبردی که برای ما مهم تر به شمار می آیند (مانند مدیترانۀ مرکزی و شمال آفریقا) باشند، جبران گردند. لیکن همۀ اینها باید بازگو گردند. چنانچه رسانه ها علت حضور ما را در افغانستان بازگو نکنند، عموم مردم به سختی قادر به درک اهمیت و عواقب آن در حیطۀ یک راهبرد جهانی خواهند بود.
همین امر در مورد سوریه نیز صدق می کند. جنگی که اکنون به نظر به آخر راه رسیده است و طی آن روسیه پیروزی بی سابقه ای را از آن خود ساخته است علی رغم اینکه کسی در خصوص آن سخنی نمی گوید. در حالی که سومالی، افغانستان، عراق و لیبی یعنی تمامی دخالت های بشردوستانۀ اخیر غرب با شکست مواجه شدند، به نظر می رسد تنها مداخلۀ مسکو پس از فروپاشی اتحاد شوروی، سوریه را به سمت یک صلح غیرمنتظره سوق داده است.
لیبی نیز همچنان محور و کانون نفع ملی کشورمان هست و این گونه باقی می ماند. ایتالیا نمی تواند از بحران مربوط به آن غافل گردد. نقطۀ سیاهی که رسانه ها باید به آن چشم بدوزند تا از قبل، پی به تهدیدات احتمالی علیه ثبات و اقتصاد کشورمان ببرند. از دست دادن موقعیتمان به عنوان مخاطب ممتاز جامعۀ بین الملل در خصوص جبهۀ لیبی به معنای چشم پوشی از مدیریت مهاجرت ها و متعاقب آن ثبات و امنیت کشورمان است. البته نادیده گرفتن نقش ما در لیبی همچنین به معنای چشم پوشی از نفتی است که شرکت اِنی از چاه های آن استخراج می کند و گازی است که ١٢ درصد مایحتاج کشورمان را برآورده می سازد. بنابراین سرنوشت این کشورها و نیز سرنوشت ایتالیا و منافع اتباعش بسیار حائز اهمیت است.

(Visited 72 times, 1 visits today)

پاسخی بگذارید