تاریخ: ۱۵:۳۸ :: ۱۳۹۷/۰۴/۱۷
شمال آفریقا پس از بهارهای عربی چگونه تغییر کرده است

آلبرتو بلوتو

ال جورناله (ایتالیا)

شمال آفریقا پس از بهارهای عربی چگونه تغییر کرده است
کارشناسان ژئوپلیتیک طی چندین دهه واژۀ Mena را برای مخفف انگلیسی «خاورمیانه و شمال آفریقا» مشخص نمودند که شامل منطقه ای وسیع می گردد که از مراکش تا ایران را در بر می گیرد و ٣٦١ میلیون نفر را شامل می شود. از سال ٢٠١١ این منطقه در معرض چندین اعتراض و خشونت قرارگرفت. در واقع بهارهای عربی نقطه شروع پدیده هایی به شمار رفتند که هنوز هم به پایان نرسیده اند.
تعداد قربانیان نیز بسیار تکان دهنده می باشد. آنها که بین سال های ٢٠١٠-٢٠٠١ ٥,٦٠٠ نفر بوده اند در سال های بعد از آن به ٢٥ هزار نفر رسیده بودند.
بیشتر سوءقصد ها و اقدامات خشونت آمیز در کشور الجزایر رخ داده اند. در آن سال ها این کشور در حال خروج از یک جنگ داخلی ده ساله بود. لیکن علی رغم پایان یافتن مخاصمات، خشونت هم چنان به ویژه به دست دو تشکّل یعنی گروه مسلح اسلامی مسلح و گروه سلفی که تا سال ٢٠١٧ نیز فعال ماند، ادامه یافتند.
در کنار الجزایر می توان به مراکش، لیبی و تونس نیز اشاره کرد که اولین دهه از هزارۀ جدید را با آرامشی نسبی روبرو بودند که البته با بهار سال ٢٠١١ به هم ریخت.
لیکن بذر خشونت که در پی بهارهای عربی آمد به کشورهای دیگر مانند تونس نیز رسید که آغازگر همه چیز بود.
انعکاس سونامی که از یک دستفروش تونسی آغاز شد به کیلومترها دورتر از جمله به مصر رسید که شاهد حوادث بسیاری گردید. از جمله استعفای حسنی مبارک، برگزاری انتخابات آزاد و روی کار آمدن اخوان المسلمین و سپس کودتای السیسی.
کارشناسان در خصوص تولد گروه های مبارز جدید نیز هشدار دادند که با بهره جویی از هرج و مرجی که در لیبی رخ داد در امتداد مرز غربی آن مستقر شدند.
به سختی می توان گفت که مسیر صلح مصر و به طور کلی تر منطقۀ خاورمیانه و شمال آفریقا چگونه خواهد بود.

مترجم: مریم شرکاء

پاسخی بگذارید