تاریخ: ۱۴:۳۰ :: ۱۳۹۶/۰۲/۱۶
«ایران و امیر بن سلمان»

ترجمه اختصاصی عصر دیپلماسی

ابوذاکر الصفایحی
روزنامه الصریح (تونس)
۴ می ۲۰۱۷

از اظهارات امیر سعودی و وزیر دفاع محمد بن سلمان در باره بعید دانستن انجام هر گونه گفتگو با ایران که به نظر وی مشغول توطئه علیه جهان اسلام است، خوشم نیامد. چرا که می بینیم پادشاهی سعودی و همپیمانانش بعد از دو سال جنگ ویرانگر و از دست دادن منابع مالی در یمن نتوانسته هیچ گونه پیروزی کسب نماید. جنگی که به قول آن ها به خاطر دفاع از خودشان و ایجاد مصونیت از نیت ایران برای حمله به سعودی است.
اما در باره خودداری از گفتگو با ایران ، ما به وی یاداوری می کنیم که وقتی آمریکا ، بزرگترین قدرت نظامی در حال حاضر با ایران گفتگو می کند، چطور سعودی ها برای گفتگو با ایران و باگرداندن روابط طبیعی با این کشور آن هم در این شرایط سخت و دشوار خودداری می کنند.
از آن گذشته آیا امیر محمد بن سلمان نمی بیند که کشور سعودی گفتگو با رژیم صهیونیستی ، دشمن اعراب و مسلمانان را می پذیرد؟! پس ما چگونه خودداری آن از گفتگو با ایران را بپذیریم؟ ای مسلمانان آیا در نزد بن سلمان، ایران برای جهان اسلام از رژیم صهیونیستی خطرناک تر از آن رژیم است؟
به جانم قسم، این حرفی است که دیوانه ها، کودکان و حتی افراد احمق هم نمی پذیرند.
در پایان می خواهم از این امیر سعودی بپرسم آیا نشانه رفتن اسلحه سعودی واعراب و مسلمانان به سوی اسرائیل، دشمن مسلمانان، مقدم تر از نشانه رفتن آن به قلب و سینه مسلمانان یعنی ایران نیست؟
آیا خداوند به صلح و همکاری میان مسلمانان فرا نخوانده است؟
آیا صلح این است که امیر محمد بن سلمان از گفتگو با ایران خودداری کند؟
آیا من حق ندارم که بگویم از موضع این امیر سعودی خوشم نمی آید، چرا که موضوع وی نه با منطق سیاست سازگار است و نه با منطق عقل و نه با نص و متن قرآن کریم.