عصر دیپلماسی

جمعه, ۰۶ اسفند, ۱۳۹۵
فهرست

خواهر خواندگی شهرها ودیپلماسی فرهنگی

عصر دیپلماسی: درخواهر خواندگی میان برخی از شهرهای کشورهای مختلف با دو مقوله انسان وفرهنگ مواجه هستیم . هدف از خواهر خواندگی میان شهرها ، اتحاد واتفاق میان شهروندانی است که اهداف ومنافع مشترک فرهنگی، علمی، تخصصی، فنی وتکنولوژیک را دنبال میکنند. اولین خواهر خواندگی درسال ۱۹۲۰ میان یکی از شهرهای انگلیس و فرانسه منعقد شد .

یکی از الزامات خواهر خواندگی ، تشابهات فرهنگی، علمی، تاریخی و یا وجود سمبل های مشترک است. درجهان معاصر یکی از راههای تقریب فرهنگ ، یافتن مشابهت های فرهنگی وبه دنبال آن مبادلات فرهنگی و مردمی است. این مقوله از ظرفیت واستعداد های فراوانی برای توسعه ، پیشرفت وساختن جهانی عاری از خشونت وترویج صلح ودوستی ورعایت حقوق شهروندی برای همه انسانها دراقصی نقاط جهان برخودار است.

دیپلماسی یا روابط شهری میان شهرهای مختلف کشورها که از آن بعنوان خواهر خواندگی نیز یاد میشود، از نظر توجه به آداب وسنن وفرهنگ عمومی مردم از چنان ویژگی واهمیتی برخوردار است که برای دستیابی هرچه بیشتر به این مهم، فرهنگ و آداب دیپلماتیک با آن همراه شده است .

آداب و تمایلات دیپلماتیک زمانی اهمیت می یابد که طرفین برای رسیدن به یک هدف مشترک با یکدیگر همکاری وتعامل نزدیکی را آغاز میکنند. استفاده از ظرفیت دیپلماسی درکنار پدیده خواهر خواندگی شهرها ، راه را برای ترغیب کشورها به همکاری فیما بین بیش از پیش هموار میکند .

درجهان امروز که روابط بین الملل منافع محور شده وسایر اهداف را تحت الشعاع خود قرار داده ، هر کشوری تنها به دنبال دست یابی به منافع بیشتر برای خود میباشد ، درحالی که دیپلماسی شهری ویا نظام خواهر خواندگی فرهنگ محور بوده ومنافع همگانی ویکسان را دنبال میکند .

توجه به فرهنگ انسان محور درقالب توسعه روابط شهروندی ویا دیپلماسی شهری ازچنان ظرفیتی برخوردار است که میتواند از بسیاری معضلات بین المللی که بعضا منجر به جنگ های خانمان سوز میشود جلوگیری کند . جهان امروز با کمال تاسف با پدیده ای تحت عنوان تروریسم ، خشونت طلبی و افراطی گری مواجه است . لذا نباید از نظر دور داشت که منشاء تروریسم وخشونت طلبی و افراطی گری ، تبلیغ وتوسعه تضاد های فرهنگی میان ملل وشهر وندان مختلف است . بنا براین فرهنگهای مختلف میتوانند باتکیه بر دیپلماسی شهری وتوجه به آداب و سنن و مشترکات فرهنگی ومردمی نه تنها از ایجاد تروریسم در اشکال مختلف جلوگیری میکنند بلکه موجب هم افزائی فرهنگی شده و فضای مناسبی را برای زندگی بهتر مهیا میکند .

تحریریه عصر دیپلماسی

دسته بندی:   انتخاب تحریریه, دیپلماسی فرهنگی

دیدگاه ها